Politică de confidențialitate

S.C. RED Global Consulting Group SRL cu sediul in Str. Lămâiuilui nr. 4, Sector 1, Bucuresti, email: redglobaloffice@gmail.com telefon: 0757.073.591, respectam prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub denumirea de GDPR.

Responsabil cu protectia datelor: Daniel Mitrica, email: redglobaloffice@gmail.com, telefon: 0757.073.591.

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal
licentalacomanda.com respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web.
Înregistrarea pe site necesită un nume de utilizator şi o parolă, ca cerinţă de Securitate în vederea protejării datelor personale.

licentalacomanda.com se oblige să respecte legislaţia în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
În conformitate cu dispoziţiile legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, licentalacomanda.com are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale ce ne sunt furnizate.
licentalacomanda.com se oblige să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului, aşa cum prevăd dispoziţiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
În conformitate cu dispoziţiile legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
Dreptul la informare (art.12)
Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13)
Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art. 14)
Dreptul de opoziţie (art. 15)
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
Dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18)
Orice informaţie furnizată de dvs vă fi considerată şi va reprezenta consimţământul dvs expres că datele dumneavoastră să fie folosite de licentalacomanda.com în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Instituţia care asigură aplicarea dispoziţiilor normative anterior menţionate este Autoritatea naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceasta având competenţa de a investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa legii 677/2001 şi de a aplica sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

Nu in ultimul rand, daca considerati ca nu am prelucrat datele Dvs. personale conform legilor in vigoare, aveti dreptul de a depune o plangere in fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30., tel.: 0318059211 sau 0318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

În scopul exercitarii drepturilor sus mentionate va rugam sa transmiteti solicitarea Dvs. la adresa office@kreativfun.ro. Raspunsul nostru la solicitarile privind protectia datelor cu caracter personal va fi transmis in termen de 30 de zile.

S.C. RED Global Consulting Group SRL isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul web-site-ului, precum si Politica de Confidentialitate.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, licentalacomanda.com are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dvs ori o altă persoană.
Potrivit art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr 677/2011 (publicată în M. Of. Nr 790 din 12 decembrie 2001), datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un nr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Conform art. 3. Alin. (1) lit b) din legea mai sus menţionată, prin prelucrarea datelor cu caracter perianal se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
Scopul prelucrării datelor este:
– Intermedieri în comerţul cu produse diverse
– Furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă reţea electronică şi care este în principal automatizată, necesitând intervenţie umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 266 din Codul fiscal.
– Activităţi specific în scop de resurse umane (prelucrare scutită la notificare prin decizia nr. 100/2007 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Datele cu caracter personal vor fi controlate de către licentalacomanda.com prin administraţia sa. De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să fie nevoie să divulgăm datele dvs. Către anumite autorităţi legale şi de reglementare sau consilieri ai licentalacomanda.com. Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situaţia în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acţiona în justiţie contra oricărei activităţi ilegale. Vom putea colecta şi stoca aceste informaţii în forme diverse (ex. În formă scrisă, electronică etc.). Acestea vor putea fi stocate pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii. În cazul în care licentalacomanda.com, sau o parte din acesta va fi vândut, va fuziona sau activitatea va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condiţiile menţionate anterior, la datele cu caracter personal.

3. Modalităţi de colectare a datelor cu caracter personal
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării doar în scopurile declarate. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate, respectând toate restricţiile de Securitate şi protective impuse de lege.

4. Protecţia datelor cu caracter personal
Datele obţinute prin intermediul site-ului nu vor face obiectul vreunei tranzacţii între licentalacomanda.com şi alte companii. licentalacomanda.com nu va dezvălui unei terţe părţi niciuna dintre datele dumneavoastră fără acordul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care avem convingerea, de bună credinţă, că legislaţia ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietăţii societăţii noastre.
licentalacomanda.com păstrează confidenţialitatea asupra acestor informaţii şi se oblige să nu le divulge terţilor decât cu acordul expres al utilizatorilor sau în situaţiile în care această comunicare ar fi strict necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitate clienţilor, precum şi în situaţiile în care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informaţii, dacă această solicitare îi este adresată de o autoritate legală, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

5. Drepturile utilizatorului de acces la datele personale
În calitate de utilizator, potrivit dispoziţiilor legii nr. 677/2001, aveţi dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastră, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată administratorului licentalacomanda.com. Aveţi, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor: după caz, puteţi solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile de mai sus puteţi, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuită şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-una semenea scop. Totodată, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.
1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrare de acesta. Operatorul este obligat, în situaţii în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
– Informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
– Comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
– Informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
– Informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţii în care pot fi exercitate;
– Informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
2. Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute în alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea I se va face numai personal.
3. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate.
4. În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin (2.) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana cu numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzură la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
5. În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expre şi neechivoc consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin (3) din acest motiv.
6. Prevederile alin. (s) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusive în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

6. Dreptul de intervenţie asupra datelor
1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
– După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte
– După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi
– Notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
2. Pentru exercitarea dreptului prevăzut în alin. (10 persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea I se va face numai personal.
3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (10, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primiri cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin (20. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil sau să le modificaţi oricând doriţi prin accesarea contului dumneavoastră pe site.

7. Consimţământul utilizatorului
Conform legii nr. 677/2001, completarea formularului de pe site presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor.
Dacă utilizaţi site-ul nostru, aceasta presupune că sunteţi de acord ca licentalacomanda.com să înregistreze şiş a stocheze informaţii despre dumneavoastră, obţinute cu acordul dumneavoastră prealabil, informaţii pe care le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre. Totodată, utilizarea site-ului reprezintă acceptarea de către dvs. A regimului de respectare a datelor private specific activităţii noastre şi derulat în limitele cadrului legal detaliat anterior.

8. Dreptul de opoziţie
– Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
– Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuită şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluit unor terţi într-un asemenea scop.
– În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea I se va face numai personal.
– Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

9. Securitatea datelor colectate şi procesate
licentalacomanda.com utilizează metode şi tehnologii de Securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, incluzând auditul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate şi procesate conform prevederilor legale în vigoare.
Echipamentele de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât şi la accesul de la distanţă (limitat), fiind instalat într-un centru de date şi suspus periodic unui audit de Securitate.
Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de Securitate.

10. Nu încurajăm spam-ul
Nu încurajăm spam-ul, nu trimitem mesaje nesolicitate şi nu furnizăm adresa dumneavoastră de email unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim şi nu facem schimb de adrese de email obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dvs de email altor persoane care accesează paginile acestui site.

11. Definiţii
Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
Stocarea: păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusive autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Excepţii: Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri: când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau ante contract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau ante contract, când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei persoane ameninţate; când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului; când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele; când prelucrarea este necesară in vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate; când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii; când prelucrarea este făcută exclusive în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Politica de livrare și de returnare/anulare a produselor
Magazinul nostru online acceptă carduri Visa sau Mastercard, carduri de credit sau de debit. O singură metodă de plată va fi acceptată pentru 1 comandă. Când plasați o comandă, vi se va bloca o sumă de autorizare în curs pe cardul de credit.

Livrarea produsului comandat se va face prin platforma site-ului licentalacomanda.com, cumpărătorul intrând în posesia unui link web (nelistat sau văzut de altcineva), care va face trimitere la articolul descarcabil.

Orice client are dreptul să solicite retragerea serviciului doar dacă nu a accesat link-ul de descărcare al materialului şi nu a descărcat materialul care face obiectul serviciului achiziţionat. Dacă ați plasat o comandă, dar nu ați intrat încă în posesia articolului descarcabil, aveți dreptul la anularea acesteia. Dacă ați intrat deja în posesia acestuia, produsele descarcabile sunt nerambursabile.

Reguli cu privire la materialele achiziţionate de pe site
Prezentele condiţii generale de vânzare a produselor şi serviciilor reprezintă un contract de adeziune propus de echipa licentalacomanda.com şi care se trebuie să fie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul licentalacomanda.com. Orice comandă confirmată de client, prin apăsarea butonului “Plasează comanda” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei în condiţiile stipulate de art 9 din Legea comerţului electronic 365/2002. Bifarea căsuței de accept termenii și condițiile acestui site reprezintă o semnătura electronică, în sensul art.4 pct.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001.

Lucrările de licenţă sau orice alt material realizat de către echipa licentalacomanda.com sunt oferite STRICT cu titlul de consultanţă. Nu răspundem pentru nici o altă utilizare data materialelor achiziţionate de pe site-ul nostru. Nu putem fi traşi la răspundere pentru cazul în care decideţi să folosiţi orice material achiziţionat de pe site-ul nostru ca propriul dumneavoastră material. Acest lucru este interzis. Este interzisă utilizarea materialelor achiziţionate de pe site în vederea falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat;

Lucrările de licenţă şi orice alt material comandat de pe site sunt realizate de către colaboratorii site-ului. Cu toate că depunem eforturi permanent pentru a selecta cei mai buni colaboratori pentru fiecare domeniu în parte, există posibilitatea ca materialele trimise să conţină erori sau paragrafe preluate din surse fără citare. Ne obligăm ca în aceste situaţii să modificăm gratuit materialul însă nu putem fi traşi la răspundere pentru eventualele consecinţe generate de aceste fapte nedorite. Vă rugăm ca atunci când vă redactaţi propriul material să aveţi în vedere aceste lucruri.

S.C. RED Global Consulting Group SRL
CUI: 37883342
ONRC: J40/11139/2017